Wersja strony Kwestura z dnia 14 sierpień, 2008 - 11:02

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 

Kwestura

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

sekretariat: tel. +4889 523-34-61; fax 523-42-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

Kwestor

Kwestor Zofia Narkowicz

tel. +4889 523-36-84, 523-34-61

 

Z-cy kwestora

mgr Grażyna Buczyńska tel. +4889 523-33-69

mgr inż. Jadwiga Cierach tel. +4889 523-49-68, 523-43-68

 

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 202, 10-719 Olsztyn

fax 523-34-61; fax:523-42-00

kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008

 

Samodzielna księgowa

mgr inż. Wioletta Saczuk tel. +4889 523-34-61

Księgowa

mgr Joanna Zawistowska tel. +4889 523-34-61

 

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych:

1) dokonywanie poleceń przelewu w walutach obcych,

 

2) otwieranie nowych rachunków bankowych,

 

3) przygotowuje do księgowania wyciągi dotyczące kart płatniczych,

 

4) sporządzanie wniosków o zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków i składkami ZUS,

 

5) prowadzi obsługę administracyjną Kwestora.

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 9, 10-721 Olsztyn

 

Samodzielna księgowa

Halina Seredocha tel. +4889 523-39-51

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa prowadzi sprawy związane z:

1) udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2) realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

Zastępca Kwestora

ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych

Z-ca kwestora mgr Grażyna Buczyńska tel. +4889 523-33-69

 

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 11, 04

 

Kierownik

mgr inż. Sabina Kisiel tel. +4889 523-47-33

 

Samodzielne księgowe

mgr Ewa Łazowska tel. +4889 523-47-33

Beata Mieszkowska tel. +4889 523-33-45

lic. Danuta Sadowska tel. +4889 523-33-45

 

Księgowa

mgr Katarzyna Czarnecka tel. +4889 523-33-45

 

Starsi referenci

mgr Magdalena Gałka tel. +4889 523-33-45

Ewa Frąckiewicz tel. +4889 523-33-45

 

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych:

1) dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieniężnych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

 

2) nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych dokumentów księgowych,

 

3) dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z wyjątkiem wynagrodzeń, projektów finansowanych ze środków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących terminów oraz prowadzi ich rejestr,

 

4) dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

 

5) kontroluje stan środków zgodnie ze źródłami finansowania,

 

6) analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

 

7) dokonuje rozliczeń krajowych podróży służbowych.

 

Sekcja ds. Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 219 i 220

 

Kierownik

Alina Stankiewicz tel. +4889 523-37-88

 

Samodzielne księgowe

Halina Bluszcz tel. +4889 523-33-86

Lidia Szarejko tel. +4889 523-33-86

 

Księgowa

mgr Urszula Szulborska tel. +4889 523-37-88

 

Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej:

1) ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protokoły, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

 
 

a) badań naukowych,

 

b) konferencji, sympozjów i szkoleń,

 

c) ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

 

d) studiów podyplomowych.

 

2) prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

 

3) wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

 

4) dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

 

5) analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

 

6) sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

 

7) wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

 

8) analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

 

9) przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

 

10) kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

 

11) dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

 

12) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

 

13) przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 211

 

Starsi referenci

inż. Izabela Wysocka tel. +4889 523-47-34

mgr Joanna Wasiak tel. +4889 523-47-34

 

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT:

1) analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

 

2) analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

 

3) dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

 

4) sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

 

5) analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

 

6) analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

 

7) kontroluje obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

 

8) dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

 

9) obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

 

10) prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

 

11) księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

 

12) dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

 

13) wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

 

14) administruje programem finansowo-księgowym,

 

15) przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

 

 

 

Sekcja Rozliczeń Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 212,213

 

Kierownik

mgr Edyta Fafińska tel. +4889 523-41-05

 

Samodzielne księgowe

Edyta Chabowska tel. +4889 523-35-33

lic. Anna Mierzejewska tel. +4889 523-47-34

lic. Katarzyna Niemyjska tel. +4889 523-41-05

mgr Anna Reszczyńska tel. +4889 523-35-33

 

Sekcja Rozliczeń Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych:

 

1) ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

 

a) projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

 

b) projektów finansowanych ze środków unijnych,

 

2) przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

 

3) kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

 

4) nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

 

5) dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

 

6) dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

 

7) dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

 

8) dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

 

9) dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

 

10) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

 

11) przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,

 

12) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

 

13) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

 

Zastępca Kwestora

ds. Finansowych

Z-ca kwestora mgr inż. Jadwiga Cierach

tel. +4889 523-49-68, 523-43-68

 

 

Dział Finansowo-Księgowy

 

Kierownik mgr Ewa Mańkiewicz tel. +4889 523-48-57

 

Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 2, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr inż. Anna Słyszewska

tel. +4889 523-45-03

 

Samodzielny referent

mgr inż. Krystyna Kamińska tel. +4889 523-43-54

 

Starsza księgowa

Magdalena Rzępołuch tel. +4889 523-44-05

 

Kasjerzy

Anna Bartkiewicz tel. +4889 524-62-30

Anna Sawicka tel. +4889 523-47-55

Joanna Litwinowicz tel. +4889 523-36-45

 

Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1) prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

 

2) prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

 

3) wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

 

4) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania.

 

 

Sekcja Księgowości

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 201, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Mariola Groszek

tel. +4889 523-37-45

Samodzielna księgowa

Ewa Dominiak tel. +4889 523-37-45

 

Sekcja Księgowości

1) dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

 

2) księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

 

3) prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

 

4) dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

 

5) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo – finansowego.

 

 

Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 201, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

mgr Maria Faliszewska

523-42-43

 

Samodzielne księgowe

Małgorzata Kościńska tel. +4889 523-42-43

Wioletta Lipczyńska-Orzechowska tel. +4889 523-42-43

mgr Magdalena Markowska tel. +4889 523-37-45

 

Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności prowadzi sprawy w zakresie:

 

1) ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych,

 

2) ewidencjonowania punktów kasowych i ich kontrolę,

 

3) gospodarki czekami i wekslami,

 

4) analizy kont rozrachunkowych pracowników oraz uzgadnia salda,

 

5) rozliczania związane z rachunkami zagranicznymi,

 

6) rozliczania składek PFRON i sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych.

 

Dział Płac

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 4-6, 10-719 Olsztyn

 

Z-ca kierownika

Jolanta Zalewska-Zielińska tel. +4889 523-49-68

 

Administrator systemu płacowo-kadrowego

mgr Dariusz Joniec tel. +4889 523-37-01

 

Samodzielne księgowe

Irena Andrzejewska tel. +4889 523-33-68

Teresa Paluch tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Jadwiga Żejmo tel. +4889 523-37-01

 

Samodzielni referenci

Barbara Bejnar tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Barbara Chroboczek tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Bożena Dąbrowska tel. +4889 523-45-02, 523-45-44

Janina Starczyk tel. +4889 523-33-68

 

Starszy referent

Marta Tomczykowska tel. +4889 523-44-89

 

Referenci

Małgorzata Abramczyk tel. +4889 523-33-68

Iwona Deliga tel. +4889 523-33-68

mgr inż. Agnieszka Idzikowska tel. +4889 523-37-01

 

Dział Płac:

1) prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

 

2) dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

 

3) dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

 

4) przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

 

5) sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

 

6) przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

 

7) prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

 

8) dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

 

9) dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

 

a. należności z tytułów egzekucyjnych,

 

b. pożyczek mieszkaniowych,

 

c. składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

 

d. innych należności Uniwersytetu,

 

10) sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

 

11) prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

 

12) sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

 

13) sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

 

14) dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

 

15) prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.

 

 

Sekcja Ewidencji Majątku

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 217,218, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik

Janina Kałużna tel. +4889 523-35-40

 

Samodzielna księgowa

Róża Tokarska tel. +4889 523-35-40

 

Referent

Anna Grabowska tel. +4889 523-35-40

 

Sekcja Ewidencji Majątku:

1) prowadzi ewidencję księgową:

 

a. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 

b. amortyzacji i umorzeń,

 

c. inwestycji własnych,

 

d. ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

 

2) dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

 

3) prowadzi ewidencję pozabilansową ilościowo-wartościową majątku będącego w użytkowaniu Uniwersytetu z zakresu środków trwałych, aparatury specjalnej oraz innych składników majątku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

 

4) uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

 

5) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym. Uzgadnia ewidencje księgową z ewidencja prowadzoną w magazynach,

 

6) księguje wewnętrzne protokoły zmian miejsca użytkowania środków trwałych,

 

7) nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

 

8) prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej,

 

9) dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

 

10) dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

 

11) sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

 

sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
Zofia Narkowicz
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:03
Data aktualizacji:
05.01.2021 15:35
Liczba wyświetleń:
135842
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument