Zarządzenie Nr 44/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaświadczenia o nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Zarządzenie Nr 44/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

w sprawie zaświadczenia o nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 104, poz. 874), zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się wzór zaświadczenia o nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2008 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2008 roku 

 

WZÓR

 

....................................................................                         .........................................

(nazwa jednostki organizacyjnej uczelni)                                        (miejscowość i data)

 

 

ZAŚWIADCZENIE NR ..............

 

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 104, poz. 874) i uchwały nr …........ Rady Wydziału ……………….....................................………...…….

(nazwa wydziału)

z dnia ………………...................uznaje się stopień naukowy.......................................................

    (pełna nazwa stopnia naukowego)

nr …………......…. nadany w dniu ................................. przez ..................................................

(nr dyplomu)                    (data wydania dyplomu)         (pełna nazwa i siedziba instytucji,która nadała stopień)

 

w ................................................................. panu/pani …..........................................

(nazwa państwa, w którego systemie edukacji działa                       (imię i nazwisko)

 instytucja, która nadała stopień)

 

ur. ............................................ w ……………………………………………......................

(data urodzenia)                                  (miejsce urodzenia)

 

za równorzędny ze stopniem naukowym ........................................................................

(nazwa stopnia naukowego)

w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 ........................................................................................

 (pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

 

Zaświadczenie jest ważne łącznie z oryginałem dyplomu potwierdzającym uzyskanie za granicą stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.11.2008
Data publikacji:
05.12.2008 10:19
Data aktualizacji:
05.12.2008 10:29
Liczba wyświetleń:
2489
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zaświadczenie o nostryfikacja stopni naukowych - WZÓR doc24.5 KB