Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Załącznik do Uchwały Nr 59 Senatu UWM

z dnia 28 listopada 2008 r.

REGULAMIN

STYPENDIÓW ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Wysokość kwoty oraz liczbę stypendiów za osiągnięcia w nauce, stypendiów za osiągnięcia w sporcie i stypendiów socjalnych w danym roku akademickim określa i zatwierdza Rektor.

2.      Okres oceny osiągnięć w nauce oraz osiągnięć sportowych obejmuje rok akademicki poprzedzający przyznanie stypendium.

3.      Stypendia za osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne Rektor przyznaje na wniosek Dziekana wydziału natomiast stypendia za osiągnięcia w sporcie na wniosek Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

4.      Wnioski wymagają opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Rady Samorządu Doktorantów.

5.      Stypendia przyznawane są od października na okres dziesięciu miesięcy, za wyjątkiem gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.

6.      Stypendia wypłaca się w ratach miesięcznych.

7.      przyznaniu stypendium student zostanie powiadomiony pisemnie.

8.      Prawo do stypendium wygasa z chwilą:

1)     uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów,

2)     w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)     w przypadku rezygnacji z otrzymanego stypendium,

4)     wymierzenia kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

5)     uzyskania stypendium na podstawie nieprawdziwych danych,

6)     w przypadku odmowy reprezentowania UWM w zawodach sportowych.

 

Rozdział II

Stypendia za osiągnięcia w nauce

§ 2

1.      Podstawą przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce jest:

1)     zaliczenie kolejnego roku studiów,

2)     uzyskanie w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5

3)     posiadanie osiągnięć naukowych i wykazywanie się aktywnością naukową:

a.      praca w kole naukowym,

b.      praca naukowa,

c.      udział w pracach naukowo-badawczych,

d.      współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,

e.      publikacje,

f.       dzieła artystyczne,

g.      opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,

h.      udział w konferencjach naukowych,

i.        udział w konkursach i festiwalach,

j.       nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,

k.      studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

l.        studia równoległe na drugim kierunku studiów,

m.   praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,

n.      certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych

2.      Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych za poprzedni rok akademicki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Rozdział III

Stypendia za osiągnięcia w sporcie

§ 3

1.      Podstawą przyznania stypendium za osiągnięcia w sporcie jest:

1)     zaliczenie kolejnego roku studiów,

2)     uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

2.      Za wysoki wynik sportowy uważa się:

1)     udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich,

2)     zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,

3)     zajęcie przez studenta lub doktoranta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział IV

Stypendia socjalne

§ 4

Stypendia socjalne mogą być przyznane studentom lub doktorantom obcokrajowcom polskiego pochodzenia oraz studentom lub doktorantom znajdującym się w szczególnie trudnej udokumentowanej sytuacji materialnej.

 

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2008 roku.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
05.12.2008 06:37
Data aktualizacji:
20.02.2009 11:34
Liczba wyświetleń:
5768
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument