Zarządzenie Nr 13 Rektora z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zarządzenie Nr 13

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 maja 2005 roku

w sprawie: wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrześ­nia 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 115 póz. 744 z późn. zm.) oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, póz. 94 z póź­niejszymi zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycz­nej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, póz. 332, z późniejszymi zmianami) zarzą­dza się, co następuje:

§ 1

1.      Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Uniwersytecie oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, zobowiązani są do wykona­nia wstępnych badań lekarskich Wzór skierowania na badania wstępne stanowi załącznik nr l.

2.     Pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do wykonywania okresowych badań lekarskich, a w przypadku przebywania na zwolnieniu z tytułu choroby pracownika powyżej 30 dni, do wykonywania badań kontrolnych. Wzór skierowania na badania okresowe stanowi załącznik nr 2. Wzór skierowania na badania kontrolne stanowi załącznik nr 3.

3.      Badania lekarskie, o których mowa w ust. l i 2 należy wykonywać u lekarza profilaktyka w przychodni, która podpisała umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami.

4.      Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na promieniowanie jonizujące, stosowne badania wstępne, okresowe i kontrolne winni wykonywać w przychodni zajmującej się medycyną pracy, z którą Uczelnia podpisała stosowną umowę.

5.      Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia przed udaniem się do lekarza-profilaktyka winni uzyskać na skierowaniu stosowny wpis w Dziale BHP.

§ 2

1.      Skierowanie na wstępne badanie lekarskie wydaje Dział Kadr, określając jednostkę organizacyjną oraz stanowisko pracy, na którym przyszły pracownik ma być zatrudniony.

2.      Pracownicy wykonujący badania lekarskie w przychodni zajmującej się medycyną pracy zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zdolności do pracy do Działu BHP. Dział BHP po odnotowaniu w rejestrze wyniku badań przekazuje dokument do Działu Kadr.

§ 3

1.      Pracownika na okresowe badania lekarskie kieruje bezpośredni przełożony, wydając stosowne skierowanie.

2.      Badania okresowe należy wykonać przed upływem terminu ważności, który określony jest w zaświadczeniu lekarskim, zachowując w ten sposób ciągłość ważności profilaktycznych badań lekarskich.

§ 4

Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni.

§ 5

1.      Oryginał zaświadczenia o wyniku badania lekarskiego pracownik okazuje bezpośredniemu przełożonemu, najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności poprzedniego zaświadczenia lekarskiego.

2.      Bezpośredni przełożony obowiązany jest do przechowywania kserokopii zaświadczenia dotyczącego badań lekarskich podległych pracowników i do ich udostępnienia w razie kontroli.

§ 6

Dział BHP obowiązany jest niezwłocznie powiadomić lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami Uniwersytetu i kierownika jednostki organizacyjnej o wynikach pomiarów NDS i NDN wykonanych na stanowiskach pracy.

§ 7

Koszty związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych ponosi Pracodawca. Pracow­nik ma prawo do wykonywania badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 8

1.      Bezpośredni przełożony jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp, w tym obowiązku poddawania się badaniom lekarskim.

2.      Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

3.      Za czas niewykonywania pracy związany z odsunięciem od pracy z powodów, o których mowa wyżej pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9

W stosunku do osób nie przestrzegających ustaleń niniejszego zarządzenia, mogą być stosowane kary porządkowej określone w art. 108 Kodeksu pracy. 

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa­nia.

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.05.2005
Data publikacji:
04.12.2008 07:12
Data aktualizacji:
04.12.2008 07:20
Liczba wyświetleń:
3705
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zał. nr 1 skierowanie na badania lekarskie doc37 KB
zał. nr 2 skierowanie na okresowe badania lekarsie doc24 KB
zał. nr 3 skierowanie na kontrolne badania lekarskie doc22.5 KB
Skierowanie na badania pracownika administracyjno-biurowego.doc21 KB