Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów

Zarządzenie Nr 8

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 lutego 2003 roku

 

w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich, realizujących programy naukowo-badawcze.

 

Na podstawie art. 49. ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym [Dz. U. Nr 65, póz. 365 z późniejszymi zmianami).Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz.97 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (Dz. U. nr 37, póz. 209), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, póz. 844), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 póz. 690), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92, póz. 460) stanowi się, co następuje:

§1

Zobowiązuję dziekanów wydziałów Uniwersytetu, w których przeprowadzane są badania pilotażowe, eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych zgodnych z obowiązującymi przepisami budowlanymi i p.poż. Szczególną uwagę należy zwrócić na skuteczną wentylację mechaniczną w przypadku powstawania substancji szkodliwych dla zdrowia, a także na zapewnienie i prawidłowe rozmieszczenie środków gaśniczych.

§2

Zobowiązuje się dyrektorów instytutów, kierowników zakładów i katedr oraz kierowników tematów badawczych przeprowadzających eksperymenty naukowe, mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich w szczególności do:

1)     zapoznania biorących udział w eksperymencie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Szkolenie takie powinno być potwierdzone podpisem osoby przeszkolonej.

2)     zapewnienia w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych apteczek pierwszej pomocy wraz z instrukcją określającą sposoby i zasady jej udzielania, a także z nazwiskiem osoby przeszkolonej w tym zakresie.

3)     sporządzenia w porozumieniu z Działem BHP szczegółowych instrukcji wykonywania badań pilotażowych i eksperymentów mogących stanowić zagrożenie zdrowia i życia biorących w nich udział. Instrukcja powinna zawierać dokładne wytyczne dotyczące sposobu postępowania, oraz procedurę zachowania się w sytuacjach awarii lub pożaru. W instrukcji powinny być umieszczone telefony odpowiednich służb i osób, które należy powiadomić w sytuacjach nadzwyczajnych.

§3

1.      Niedopuszczalne jest stosowanie su­bstancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

2.      Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych należy zapoznać biorących udział w badaniach pilotażowych i eksperymentach, o których mowa w zarządzeniu.

3.      Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich ochronę ich zdrowia i życia.

 

§4

Ilość odczynników i materiałów łatwopalnych i zgromadzona na stanowisku badawczym niezbędnych do przeprowadzenia danego eksperymentu nie może przekroczyć wielkości dobowego zapotrzebowania, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

§5

Zabrania się przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C. Przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C należy zapewnić skuteczną wentylację.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.02.2003
Data publikacji:
03.12.2008 09:42
Data aktualizacji:
03.12.2008 09:42
Liczba wyświetleń:
2243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument