Zarządzenie Nr 40 Rektora z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscach, gdzie doszło do wypadku.

Zarządzenie Nr 40

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 września 2003 roku

 

 w sprawie: ustalenia procedury uruchamia­nia maszyn i innych urządzeń technicznych lub  dokonania zmian w  miejscach, gdzie doszło do wypadku.

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrześ­nia 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumento­wania, a także zakresu informacji zamieszcza­nych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, póz. 744) stanowi się, co następuje:

§1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w których doszło do wypadku do, zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczający:

1)     dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,

2)     uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,

3)     dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

§2

1.      Zgodę na ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku wydaje kierownik jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

2.      Zgodę, o której mowa w ust. l w sytua­cji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wydaje kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą Rektora, po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem.

3.      Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania wymaganej zgody jest dopuszczalne, jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.09.2003
Data publikacji:
03.12.2008 09:23
Data aktualizacji:
03.12.2008 09:25
Liczba wyświetleń:
1904
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument