Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.

Decyzja nr 6

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 października 1999 r.

w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.

Na podstawie art.49 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z późn. zm. ), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych(Dz. U. nr 37 poz. 209) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. nr 115 poz. 744) stanowi co następuje:

§ 1

Dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej) jest obowiązany:

  1. poinformować studentów oraz pracowników prowadzących zajęcia o konieczności natychmiastowego zawiadomienia dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej), sekcji BHP oraz wydziałowego społecznego inspektora pracy o wypadku jaki zdarzył się na terenie wydziału (jednostki) lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem ,
  2. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy studentowi, który uległ wypadkowi oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
  3. o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, zawiadomić bezzwłocznie prokuratora i państwowego inspektora pracy.

Nauczyciel akademicki lub inny pracownik prowadzący zajęcia ze studentami w razie zaistnienia wypadku jest obowiązany:

  1. udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i skierować go do lekarza zakładowego,
  2. zawiadomić pisemnie dziekana, sekcję bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydziałowego społecznego inspektora pracy. 

§ 2

  1. Zespół powypadkowy w składzie:

·         pracownik sekcji bezpieczeństwa i higieny pracy

·         wydziałowy społeczny inspektor pracy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację wypadku. Wzory dokumentacji zawierają załączniki Nr 3, 4 i 5.

  1. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku studenta zatwierdza dziekan lub prodziekan.
  2. Zatwierdzony protokół wraz z załącznikami otrzymują:

·         poszkodowany, a w razie wypadku śmiertelnego – uprawniony członek rodziny,

·         sekcja bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 3

Sekcja bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązana jest do:

1.    prowadzenia rejestrów: zgłoszeń wypadków zał. nr 1, wypadków – zał. Nr 2;

2.    przechowywania dokumentacji powypadkowej przez 10 lat;

3.    przygotowania zarządzenia – na podstawie ustaleń przyczyn i okoliczności wypadku – dotyczącego zastosowania właściwych środków profilaktycznych oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także określenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie poleceń wydanych w związku z wypadkiem. 

§ 4

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. nr 115 poz. 744). 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard  J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.10.1999
Data publikacji:
03.12.2008 08:40
Data aktualizacji:
05.12.2008 05:53
Liczba wyświetleń:
4566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
protokół ustalenia okoliczności wypadku studenta doc79.5 KB
protokół przesłuchania prowadzącego zajęcia doc22 KB
protokół przesłuchanie studenta doc21 KB