Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.

Zarządzenie Nr 20

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 maja 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.

Na podstawie art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, póz. 94 ze zm.), Rozporządzenia Rady Minis­trów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 póz. 279) stanowi się co następuje:

§1

Zobowiązuję się kierowników jednostek organizacyjnych, których pracownicy zatrudnieni są w warunkach szczególnie uciążliwych do zapewnienia im nieodpłatnie posiłków profilaktycznych i napojów, zgodnie z warunkami pracy występującymi na tych stanowiskach. Kierownicy Jednostek winni prowadzić dokumentację związaną z wydawaniem posiłków profilaktycznych i napojów.

§2

Do pobierania posiłków profilaktycznych uprawnieni są pracownicy wykonujący prace:

1)     związane z wysiłkiem fizycznym, powodu­jącym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal dla kobiet,

2)     związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, jeśli praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się temperatura poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

3)     związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od dnia l listopada do 31 marca),

4)     pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

§3

1.      Do pobierania napojów uprawnieni są pracownicy pracujący:

1)     w warunkach gorącego mikroklimatu powyżej 25°C,

2)     w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej1000,

3)     przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

4)     przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet,

5)     na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

2.      Pracodawca zapewnia pracownikom napo­je w ilości zaspakajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

§4

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków, kierownicy jednostek winni ustalić z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§5

Posiłki i napoje winny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Posiłki profilaktyczne powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw po przepracowaniu 3-4 godzin w wyżej wymienionych warunkach. Napoje należy udostępnić pracownikom w ciągu całej zmiany roboczej.

§6

Jeśli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub ze względów organizacyjnych, może w czasie pracy zapewnić:

1)     korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

2)     przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

§7

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.05.2004
Data publikacji:
02.12.2008 12:45
Data aktualizacji:
02.12.2008 12:49
Liczba wyświetleń:
4224
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument