Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”

                                                             DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  67

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”

 

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:

§ 1

Senat uchwala Regulamin Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”, stanowiący załącznik
do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września 1999 roku oraz Regulamin Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” z dnia 21 grudnia 1999 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 67 Senatu UWM

z dnia 28 listopada 2008 r.

 

REGULAMIN NADAWANIA

MEDALU „BENEMERENTI UNIVERSITATI NOSTRAE”

§ 1

Medal „Benemerenti Universitati Nostrae” Uniwersytet może przyznać osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Uniwersytetu.

§ 2

1.      Medal „Benemerenti Universitati Nostrae”, zwany dalej Medalem, nadaje Rektor  na wniosek Kapituły Medalu  pozytywnie zaopiniowany przez Senat.

2.      Wniosek o przyznanie Medalu, sporządzony  według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, musi być szczegółowo uzasadniony.

§ 3

1.      Kapitułę Medalu powołuje Senat na wniosek Rektora.

2.      W skład Kapituły Medalu wchodzą profesorowie Uniwersytetu, po jednym z każde-go wydziału.

3.      Członkowie Kapituły Medalu na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora, wybierają  spośród siebie przewodniczącego.

4.      W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających wykonywanie przez przewodniczącego obowiązków wynikających z regulaminu, może on upoważnić do ich wykonywania osobę wchodzącą w skład Kapituły Medalu. 

§ 4

1.      Decyzja w sprawie wystąpienie z wnioskiem podejmowana jest przez Kapitułę Medalu podczas posiedzenia zwołanego przez przewodniczącego.

2.      Wniosek w sprawie nadania Medalu podpisują wszyscy członkowie Kapituły Medalu obecni na posiedzeniu.

§ 5

Medal wręcza Rektor Uniwersytetu w dniu inauguracji roku akademickiego lub w dniu Święta Uniwersytetu w obecności Przewodniczącego Kapituły Medalu.

§ 6

Uhonorowanie Medalem zostaje odnotowane w rejestrze nadania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”.

§ 7

1.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Senat może podjąć uchwałę w sprawie pozbawienia prawa do Medalu.

2.      Prawo do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2 przysługuje Rektorowi i Kapitule Medalu.

 

 

Załącznik do Regulaminu nadania MEDALU

„BENEMERENTI UNIVERSITATI NOSTRAE”

 

WNIOSEK O NADANIE

MEDALU „BENEMERENTI UNIVERSITATI NOSTRAE”

 

Kapituła Medalu Benemerenti Universitati Nostrae wnioskuje o nadanie Medalu:

 

  1. Imię (imiona) i nazwisko (nazwa osoby prawnej lub organizacji) ………………………………………………
  2. Data urodzenia (data powstania) ……………………………………..……………………………………………………….
  3. Dziedzina działalności zawodowej ……………………………………………..……………………………………….………
  4. Adres do korespondencji ………………………………….………………………………………………………………..………

 

Curriculum vitae: 

Uzasadnienie wniosku: 

Data …………………………….

Podpisy członków Kapituły Medalu:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
01.12.2008 12:24
Data aktualizacji:
31.05.2017 08:21
Liczba wyświetleń:
4556
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal do Regulaminu nadania MEDALU.doc59 KB
UCHWALA672008.docx17.32 KB