Nr 56 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych

UCHWAŁA Nr 56

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz art. 8 ust. 1 i 6 i art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 56 Senatu UWM

z dnia 28 listopada 2008 r.

W Regulaminie studiów podyplomowych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 maja 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1.    W § 1

a)          ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Studia podyplomowe prowadzone są w ramach podstawowej jednostki organizacyjnej w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. Zakres studiów podyplomowych może wykraczać poza kierunek studiów, jeżeli została uzyskana zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w trybie przewidzianym przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym”.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przy współudziale i współfinansowaniu instytucji i organizacji, w tym także zagranicznych. Zadania i sposób finansowania studiów określają umowy zawarte między tymi jednostkami”.

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za jakość kształcenia na studiach podyplomowych odpowiada kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej”.

2.    W § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika ej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej”.

b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zgodę na prowadzenie kolejnej edycji studiów podyplomowych wyraża właściwy prorektor”.

c)    ust. 5 pkt. b/ otrzymuje brzmienie:

„b/ wyciąg z protokołu posiedzenia rady podstawowej jednostki organizacyjnej, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji studiów podyplomowych”.

d)    ust. 5 pkt. c/ uchyla się.

3.     W § 3

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawę ustalenia opłaty za studia podyplomowe stanowi planowany koszt zajęć dydaktycznych dla minimum 20 osobowej grupy (mniejsza liczba osób wymaga zgody właściwego prorektora), obejmujący wszystkie koszty bezpośrednie, a także koszty pośrednie według zasad ustalonych i przyjętych przez Senat w danym roku rozliczeniowym”.

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość opłaty za usługi edukacyjne prowadzone na nowoutworzonych studiach podyplomowych zatwierdza rektor na podstawie zestawienia kosztów sporządzonego przez kierownika studiów podyplomowych i zatwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej”.

c)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wysokość opłaty za usługi edukacyjne kolejnych edycji studiów podyplomowych zatwierdza właściwy prorektor na podstawie zestawienia kosztów sporządzonego przez kierownika studiów podyplomowych i zatwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej”.

d)     po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Uczestnik studiów podyplomowych, który dokonał opłaty a następnie zrezygnował ze studiów, może złożyć do właściwego prorektora wniosek o zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne. Wniosek wymaga opinii kierownika studiów podyplomowych. Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów niezrealizowanych”.

e)     dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

„5b. Jeżeli opłata za studia podyplomowe wnoszona była w ratach, różnicę między opłatą należną z tytułu zrealizowanych zajęć, a dokonaną wpłatą stanowi należność do uregulowania której, uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany.

Opłatę należną ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr przez liczbę zaplanowanych zjazdów, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów zrealizowanych”.

f)      ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustaloną opłatę może wnieść pracodawca kierujący pracownika na studia podyplomowe”.

4.     W § 4

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadach określonych w akcie o utworzeniu studiów”.

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik studiów podyplomowych co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć podaje do publicznej wiadomości: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów i odpowiednio na 1 miesiąc przed terminem uruchomiania kolejnej edycji”.

c)     ust. 4 pkt. a/ otrzymuje brzmienie:

„a/ spełnienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych określonych w akcie o utworzeniu studiów”.

d)     ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów podyplomowych. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Listę uczestników studiów podyplomowych (także kolejnych edycji), kierownik studiów podyplomowych przedkłada w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich”.

e)     ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych”.

f)      ust. 7 uchyla się.

5.     W § 5

a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studia podyplomowe realizowane są na podstawie planu studiów i programu nauczania, opracowanego przez kierownika studiów podyplomowych i uchwalonego przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uchwala także zasady ustalania końcowej oceny ukończenia studiów, a także warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych”.

6.     W § 8

a)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

”3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, kierownik studiów podyplomowych może ten termin przedłużyć o dalsze trzy miesiące”.

b)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Egzamin końcowy, o ile plan studiów przewiduje taki egzamin, odbywa się przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów podyplomowych w składzie: kierownik studiów podyplomowych jako przewodniczący, nauczyciel akademicki prowadzący pracę końcową, nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego merytorycznie związany z problematyką danych studiów podyplomowych”.

7.     W § 10

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł lub stopień naukowy”.

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powołanie przez kierownika studiów podyplomowych sekretarza, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownika obsługi technicznej, wymaga zgody właściwego prorektora”.

c)     dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sekretarza i pracownika obsługi technicznej powołuje się spośród pracowników Uczelni w trybie określonym w ust. 2”.

d)     ust. 3 pkt. ł/ otrzymuje brzmienie:

„ł/ przedkładanie w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich sprawozdania z realizacji każdej edycji studiów podyplomowych, za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz rozliczeniem finansowym kosztów działalności studiów, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu edycji”.

8.     § 20 uchyla się.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr. Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
01.12.2008 10:44
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:33
Liczba wyświetleń:
4024
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument