Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Zarządzenie Nr 46/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 listopada 2008 roku

zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 66 ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 2 Statutu UWM w Olsztynie, zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu wprowadza się zmiany:

1)     traci moc załącznik do Zarządzenia Nr 4 Rektora z dnia 11 lutego 2008 roku.

2)     wprowadza się nowy wzór zaświadczenia ukończenia kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu, który stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik do Zarządzenie Nr 46

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia. 21listopada 2008 r.


 

Godło Państwowe

 

 

 

 

....................................................................................................................................

(nazwa uczelni)

 

....................................................................................................................................

(jednostka organizacyjna uczelni)

 

 

ŚWIADECTWO

UKOŃCZENIA KURSU

 

 

Pan(i) ............................................................................................................................

urodzony(a) w dniu ...................................................... r. w ..........................................

ukończył(a) w roku ........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

kurs dokształcający w zakresie ........................................................................................

....................................................................................................................................

z wynikiem ......................................................................................................................

 

pieczęć

urzędowa

 

KIEROWNIK                                                                     REKTOR

jednostki prowadzącej kurs

 

…………………………………………………                                 …………………………………………………….

(pieczęć imienna i podpis)                                         (pieczęć imienna i podpis)

 

 

 

................................................. ,dnia ............................................ r.

(miejscowość)

 

 

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów objętych kursem

 

 

L p.

Nazwa przedmiotu

Liczba

godzin

zajęć teoretycznych

Liczba

godzin

zajęć

praktycznych

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.11.2008
Data publikacji:
01.12.2008 08:43
Data aktualizacji:
22.12.2008 10:03
Liczba wyświetleń:
2897
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wzór zaświadczenia ukończenia kursu - word45.5 KB
wzór zaświadczenia ukończenia kursu - pdf28.68 KB