Nr 58 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

Uchwała Nr 58

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 r.

 

zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje

 

§ 1

W Uchwale Nr 298 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza się następujące zmiany:

 

1.          W §1

1.    dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Studia niestacjonarne są odpłatne.

2.    dodaje się §1a w brzmieniu:

§1a Tryb rejestracji kandydatów

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK
 2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

1)    wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku   studiów

2)    wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM.

3)    dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”)

4)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”)

5)    5/ dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej)

6)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą)

7)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej:

-   dyplomu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu pielęgniarki,

-   aktualnego zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

-   dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczonego przez Izbę Pielęgniarską

(dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku pielęgniarstwo)

 

 1. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
 2. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 3. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
 5. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 6. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
 7. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
 8. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 9. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, który określa tabela 3

 

2.    W § 2 w ust. 1 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”

 

3.    W § 3

a.    w ust. 1 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”

b.    ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

 

4.    § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

5.    § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5 Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299 Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

 

6.    W § 6

 1. przed ust. 1 dodaje się zapis w brzmieniu: Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.
 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.
 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
 4. ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości
 5. ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
 6. dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 28 lipca 2009r.

 

7.    W § 8

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 - §7 uchwały.
 2. w ust. 2 po wyrazach „lub średnią ocen z” dodaje się wyraz „trzech”
 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji nastąpi – 31 lipca 2009r.

 

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dokonanie opłaty za pierwszy semestr oraz dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.    podanie (na formularzu),

b.    świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną

c.     orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

d.    fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

e.    trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

f.      kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

g.    dowód wniesienia opłaty za pierwszy semestr,

2.          Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 4 września 2009r.

3.    W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.         Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

5.         Z kandydatem zakwalifikowanym na studia podpisywana jest umowa na usługi edukacyjne

 

9.     § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 10 Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2.    Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.  Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4.    Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.  Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6. Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 10 A ust. 1 oraz § 10 B ust.2 ) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.  Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

 

1o.    § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11 1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a)    podanie (na formularzu),

b)    świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną

c)    kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

d)    dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

e)    odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

2.  Dokumenty należy złożyć w terminie od 20 do 24 lipca 2009r.

 

11.    § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dokonanie opłaty za pierwszy semestr oraz dostarczenie wymaganych dokumentów:

a)    dowód wniesienia opłaty za  pierwszy semestr

b)    orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

c)    fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

d)    trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

2.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 4 września 2009 r.,

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.         Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

5.         Z kandydatem zakwalifikowanym na studia podpisywana jest umowa na usługi edukacyjne

 

12.    § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.                Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a.    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b.    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c.   przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d.    organizacja egzaminu wstępnego,

e.    przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f. zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

g. przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.                Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a.    koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b.   organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c.     rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań  kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

 

13.    § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.    Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.    Decyzja rektora jest ostateczna.

 

14.    § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15 Harmonogram rekrutacji określa tabela 3.

 

15.    § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

16.    Dodaje się § 17 w brzmieniu:

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

17.    W załączniku po tabeli 2 dodaje się tabelę 3 w brzmieniu określonym w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Załącznik 1

 

Tabela 3

Harmonogram rekrutacji

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.     

Rejestracja w systemie IRK

15.06 – 24.07.2009 r.

2.     

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 24.07.2009 r.

3.     

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

20.07 – 24.07.2009 r.

4.     

Egzaminy ustne  dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

28.07.2009 r.

5.     

Egzamin z języka angielskiego na kierunku Filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

29.07.2009 r.

6.     

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

31.07.2009 r.

7.     

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania

09.08.2009 r.

8.     

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

10.08.2009 r.

9.     

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

12.08.2009 r.

10.            

Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez złożenie wymaganych  dokumentów

04.09.2009 r.

11.            

Ogłoszenie wyników naboru na studia niestacjonarne

07.09.2009 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
28.11.2008 13:43
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:29
Liczba wyświetleń:
3756
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument