Nr 57 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

Uchwała Nr 57

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 r.

 

zmieniająca tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr 297 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza się następujące zmiany:

1.          W §1 dodaje się §1a w brzmieniu:

§1a Tryb rejestracji kandydatów:

1.          Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK

2.          Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

3.          Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

1)    wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów

2)    wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM.

3)    dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”)

4)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości

5)    i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”)

6)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej (dotyczy kandydatów na studia  pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej)

7)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą)

4.          W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

5.          Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

6.          Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

7.          Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.

8.          Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

9.          W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

10.     Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata

11.     z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

12.     Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

13.     Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, który określa tabela 3

2.          W § 2

a.    w ust. 1 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

b.    w ust. 2 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

c.     w ust. 3 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

d.    w ust. 4 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

3.          W § 3

a.    w ust. 1 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

b.    w ust. 2 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

c.     w ust. 3 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

d.    w ust. 4 po wyrazach „na świadectwie dojrzałości z” dodaje się wyraz „trzech”,

e.    ust. 5 otrzymuje brzmienie: W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

4.          § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej.

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

5.          § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5 Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299 Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

6.          W § 6

a.    przed ust. 1 dodaje się zapis w brzmieniu: Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą.

b.    ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

c.     ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

d.    ust. 4  otrzymuje brzmienie: 4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

e.    ust. 5  otrzymuje brzmienie: 5. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

f.      dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 13 lipca 2009 r.

7.          W §8

a.    ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking)
i dwuczęściową (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 - §7 uchwały.

b.    w ust. 2 po wyrazach  „lub średnią ocen z” dodaje się wyraz „trzech”

c.     ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej nastąpi – 16 lipca 2009r.

8.          §9 otrzymuje brzmienie:

§9 Egzaminy wstępne – praktyczne

Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

1.    Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2.    Wyniki egzaminów praktycznych oceniane są w skali 2-5.

3.    Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

4.    Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.    Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust.2-4 oraz §3 ust.2-4 uznaje się ocenę – dostateczny.

9.          §10 otrzymuje brzmienie:

§10 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.    podanie (na formularzu),

b.    świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną

c.     orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

d.    fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

e.    trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

f.      kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  2. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.
  3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

10.     §11 otrzymuje brzmienie:

§11 Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A.  Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny – wykonanie krótkiego zadania projektowego w technice trwałej oraz wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. Do rankingu wyniku studiów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.    Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4.    Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

5.    Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6.    Na kierunku architektura krajobrazu wyniki egzaminu praktycznego oceniane są w skali 2-5.

7.    Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

8.    Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 11 A ust. 1 i 2 oraz § 11 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalnościach filologia rosyjska oraz filologia ukraińska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4.    Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

11.     §12 otrzymuje brzmienie:

§12 1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a.    podanie (na formularzu),

b.    świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną

c.     kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

d.    dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

e.    odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

2.    Dokumenty należy złożyć w terminie od 29 czerwca 2009r. do 8 lipca 2009r.

12.     §13 otrzymuje brzmienie:

§13 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.    a/   orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

b.    b/   fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

c.     c/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  2. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.
  3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

13.     §14 otrzymuje brzmienie:

§14 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.    Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a.    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b.    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c.     przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d.    organizacja egzaminu wstępnego,

e.    przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f.      zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

g.    przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.    Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a.    koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b.    organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c.     rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

14.     §15 otrzymuje brzmienie:

 §15 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,  w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.   Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.   Decyzja rektora jest ostateczna.

15.     §16 otrzymuje brzmienie: §16 Harmonogram rekrutacji określa tabela 3.

16.     Załącznik tabela 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

17.     Po tabeli 2 dodaje się tabelę 3 w brzmieniu określonym w załączniku 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

Załącznik 1

Tabela 1

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009r.

 

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin pisemny 2/

Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

Ogłoszenie

wyników

1

Architektura krajobrazu

(studia I stopnia) 1/

10.07.2009 r.

16.07.2009 r.

16.07.2009 r.

 

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

(studia I stopnia) 1/

09-10.07.2009 r.

16.07.2009 r.

16.07.2009 r.

 

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) 1/

09-10.07.2009 r.

16.07.2009 r.

16.07.2009 r.

 

4

Filologia

specjalność filologia angielska (studia II stopnia) 2/

10.07.2009 r.

-

16.07.2009 r.

 

5

Architektura krajobrazu

(studia II stopnia) 1/

10. 02.2009 r.

-

13.02.2009 r.

 

 

 

Załącznik 2

Tabela 3

Harmonogram rekrutacji

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.      

Rejestracja w systemie IRK

15.06 – 05.07.2009 r.

2.      

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 05.07.2009 r.

3.      

Rejestracja w systemie IRK (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

15.06 – 08.07.2009 r.

4.      

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

do 08.07.2009 r.

5.      

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

29.06 – 08.07.2009 r.

6.      

Egzamin praktyczny na kierunku Architektura krajobrazu (studia I stopnia)

10.07.2009 r.

7.      

Egzamin praktyczny na kierunku Architektura krajobrazu (studia II stopnia)

10.02.2009 r.

8.      

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

09-10.07.2009 r.

9.      

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

09-10.07.2009 r.

10. 

Egzamin z języka angielskiego na kierunku Filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

10.07.2009 r.

11. 

Egzaminy ustne  dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

13.07.2009 r.

12. 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

16.07.2009 r.

13. 

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania oraz dostarczenie wymaganych dokumentów

23.07.2009 r.

14. 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia
w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

24. 07.2009 r.

15. 

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania oraz dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

29.07.2009 r.

16. 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

30.07. 2009 r.

17. 

Potwierdzenie w systemie IRK zamiaru studiowania oraz dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

03.08.2009 r.

18. 

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

06.08.2009 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr. Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
28.11.2008 13:40
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:32
Liczba wyświetleń:
4562
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument