Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy

Zarządzenie Nr 45/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), art. 234 § l j art. 211 pkt 6 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerw­ca 1974 r. z późniejszymi zmianami (tekst jed­nolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okolicz­ności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypad­ków przy pracy (Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się pracownika, który uległ wy­padkowi, do niezwłocznego osobistego lub za pośrednictwem innej osoby, poinformowa­nia przełożonego o wypadku.

§ 2

Kierownik jednostki organizacyjnej zobowią­zany jest do natychmiastowego zgłoszenia w formie pisemnej zaistniałego wypadku Rektorowi. Wzór druku „Zgłoszenie wypadku przy pracy" stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wobec osób naruszających podstawowe obo­wiązki pracownika określone w art. 211 pkt 6 Kodeksu Pracy, a dotyczących zawiadomienia przełożonego o wypadku, mogą być zastoso­wane kary porządkowe przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy.

§ 4

Rektor po zapoznaniu się z treścią zgło­szonego wypadku, w celu ustalenia oko­liczności i przyczyn wypadku, powołuje zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi Inspektor ds. BHP - jako prze­wodniczący oraz społeczny wydziałowy inspektor pracy.

§ 5

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku Zespół powypadkowy jest obowią­zany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności:

  1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;
  2. jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic bądź wykonać fotografię miejsca wypad­ku;
  3. przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
  4. przesłuchać świadków wypadku;
  5. zasięgnąć opinii lekarza;
  6. zebrać inne dowody dotyczące wypadku;
  7. dokonać prawnej kwalifikacji wypadku, zgodnie z art. 3 ust. l i ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo­łecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 póz. 1673 z późn. zm);
  8. określić środki profilaktyczne oraz wnioski w szczególności wynikające z oceny ryzy­ka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

§ 6

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy - nie później niż w cią­gu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - sporządza Protokół ustalenia oko­liczności i przyczyn wypadku, według wzoru ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 7

Upoważnia się Kanclerza, Dziekana i Kierownika jednostki organizacyj­nej, do zatwierdzania Protokołu, o którym mo­wa w § 6 - w ciągu 5 dni od daty jego sporzą­dzenia.

§ 8

Przekazanie dokumentacji wypadku do Zakła­du Ubezpieczeń Społecznych w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza-orzecznika ZUS następuje na pisemny wniosek pracownika.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie ustalania procedury zgłaszania wypadków przy pracy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa­nia.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2008 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2008 roku

 

 

 

......................dnia..........................

pieczęć nagłówkowa                                  

jednostki organizacyjnejREKTOR 

UW-M w Olsztynie

 

ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY

 

 

Stosownie do § 1 Rozporządzenia R M * zawiadamiam, że w dniu ................o godz. ............... miał miejsce wypadek przy pracy.

 

Wypadek ten był zgłoszony w dniu ................... o godz. ..............

przez ..............................................

Krótki opis wypadku, przyczyny i skutki …………………………………..........

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................


Dane osobowe pracownika, który uległ wypadkowi.

Imię i nazwisko..........................................................................

ur. ................................. zam...................................................

telefon kontaktowy.................................

stanowisko............................................

 

...........................................

(podpis przełożonego)

 


* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ( Dz. U. Nr 115 poz. 744).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.11.2008
Data publikacji:
24.11.2008 07:38
Data aktualizacji:
28.11.2008 10:28
Liczba wyświetleń:
6829
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zgłoszenie wypadku przy pracy24 KB