Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Decyzja Nr 27 2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 października 2008 roku

 

w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.      Dla projektu Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zgłoszonego do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, koordynowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Koncickiego powołuje się następujących koordynatorów zadań:

1)     prof. dr hab. Władysława Chojnowskiego na koordynatora zadania I: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa;

2)     dr hab. Bogdana Lewczuka – prof. UWM na koordynatora zadania II: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej;

3)     dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM na koordynatora zadania III: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego;

4)     prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego na koordynatora zadania IV: Modernizacja obiektów i wyposażenie w aparaturę zespołu laboratoriów diagnostyki molekularnej;

5)     dr hab. Mirosława Krzemieniewskiego, prof. UWM na koordynatora zadania V: Budowa i wyposażenie Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

2.      Dla projektu Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych zgłoszonego do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, koordynowanego przez prof. dr. hab. Janusza Piechockiego powołuje się następujących koordynatorów zadań:

1)     dr hab. Szczepana Bryma, prof. UWM na koordynatora zadania I: Budowa i Wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego UWM

2)     dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM na koordynatora zadania II: Rozbudowa, modernizacja i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych.

 

§ 2

Zakres obowiązków koordynatorów obejmuje wykonywanie zadań powierzonych przez kierownika projektu, w szczególności:

1)     w fazie przygotowania projektu:

a)     wyrażanie opinii w sprawie zmian oraz wnioskowanie o zmiany dotyczące zadania w trakcie przygotowania projektu,

b)     udział w pracach komisji przetargowych związanych z przygotowaniem projektu,

c)      współpracę z zespołami przygotowującymi studium wykonalności, dokumentacje techniczne i inne opracowania,

d)     koordynację na wydziale przygotowania niezbędnych informacji potrzebnych do opracowania dokumentów aplikacyjnych,

e)     udział w komisjach odbiorów studium wykonalności, dokumentacji technicznych i innych opracowań związanych z projektem,

f)      uczestniczenie w cyklicznych zebraniach zespołu realizującego projekt,

g)     dostarczanie informacji do sprawozdania z przebiegu procesu przygotowania projektu,

h)     udzielanie informacji członkom zespołu monitorującego,

i)        wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika projektu,

2)     w fazie realizacji projektu:

a)     wyrażanie opinii w sprawie zmian oraz wnioskowanie o zmiany dotyczące zadania w trakcie realizacji projektu,

b)     przygotowanie szczegółowej specyfikacji wyposażenia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c)      udział w pracach komisji przetargowych związanych z realizacją projektu,

d)     udział w działaniach związanych z przebiegiem zakupu i uruchomieniem sprzętu i aparatury, w tym sprawdzanie zgodności zakupu wyposażenia oraz umieszczenia go w pomieszczeniach zgodnie z zapisami wniosku,

e)     informowanie dziekana wydziału o zakresie, harmonogramie i warunkach projektu w celu umożliwienia mu zabezpieczenia prawidłowej organizacji funkcjonowania jednostek wydziału objętych realizowanym projektem,

f)      monitorowanie postępu prac związanych z realizacją projektu,

g)     kontrola zgodności realizacji zadania projektu z wnioskiem i umowa o dofinansowanie projektu na wydziale,

h)     dostarczanie informacji kierownikowi projektu i Kanclerzowi Uniwersytetu o przebiegu realizacji projektu,

i)        niezwłoczne, pisemne/mailowe zgłaszanie kierownikowi projektu sytuacji mogących stanowić potencjalne i realne zagrożenie dla terminowego, zgodnego z przyjętym harmonogramem i dokumentacją techniczną wykonania projektu,

j)       uczestnictwo w cyklicznych zebraniach zespołu realizującego projekt,

k)     dostarczanie informacji członkom zespołu monitorującego,

l)        dostarczanie informacji do części wniosku o płatność pełniącej funkcję sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji monitorującego,

m)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika projektu,

3)     w fazie zakończenia projektu:

a)     dostarczanie niezbędnych informacji kierownikowi projektu i Kanclerzowi UWM,

b)     udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego,

c)      dostarczanie informacji niezbędnych do przygotowana rocznych sprawozdań przez 5 lat od zakończenia projektu,

d)     udzielanie informacji członkom zespołu monitorującego,

e)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika projektu.

 

§ 3

Koordynatorzy zadań zostają powołani na okres przygotowania, realizacji, zakończenia i rozliczenia projektów, o których mowa w § 1, aż do ostatecznego wywiązania się Uniwersytetu z obowiązków związanych ze sprawozdawczością, to jest 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

 

§ 4

Traci moc Decyzja Nr 5 Rektora UWM z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 11:18
Data aktualizacji:
12.11.2008 11:18
Liczba wyświetleń:
2790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument