Nr 52 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego

UCHWAŁA Nr 52

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 października 2008 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego

 

Działając na podstawie § 35 ust. 4 i 5 oraz § 41 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmiany w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Uzasadnienie zmian w strukturze organizacyjnej i zakresie działania

Regionalnego Centrum Informatycznego

30 czerwca 2005 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego określił kierunki działań związanych z informatyzacją uczelni i regionu . Jednym z zadań było powołanie Regionalnego Centrum Informatycznego – środowiskowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu realizującej prace badawcze i edukacyjne na rzecz regionu warmińsko-mazurskiego oraz pełniącej rolę centrum zarządzania regionalną infrastrukturą.

17 października 2005 roku Rektor UWM, zarządzeniem nr 34 powołał Regionalne Centrum Informatyczne jako jednostkę ogólnouczelnianą utworzoną w celu prowadzenia działalności informatycznej w zakresie edukacyjnym, analityczno – badawczo – projektowym, oraz modernizacji, rozbudowy i utrzymania zdatności użytkowej infrastruktury teleinformatycznej UWM.

30 listopada 2007 roku Senat UWM w uchwale w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uznał informatyzację zarządzania uczelnią za jedno z priorytetowych obszarów działań w najbliższej przyszłości. Za niezbędne uznano wsparcie zarządzania Uczelnią w obszarach kształcenia, działalności naukowo-badawczej, zasobów uczelni, a w szczególności finansów, kadr, infrastruktury.

W projekcie inwestycyjnym pn „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 podstawowym zadaniem RCI jest pełnienie roli regionalnego centrum edukacyjnego w obszarze informatyki. Kolejnym z zadań RCI będzie udostępnianie mocy obliczeniowych na potrzeby całego środowiska naukowego ,w tym pełnienie roli centrum komputerowego e-medycyny regionu Warmii i Mazur. Niezbędne jest stworzenie infrastruktury informatycznej dla telemedycyny, inżynierii biomedycznej, bioinformatyki, informatyki medycznej. Zakupione zostaną serwery baz danych i systemy pamięci masowych .

W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON ,realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wspólnie z 21 jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych rozwijana będzie infrastruktura krajowej sieci Pionier .

Jeszcze w 2008 roku Uczelnia uzyska dostęp do sieci Internet dzięki łączom Pioniera o przepustowości 10 Gbps ( obecnie 1Gbps)

Proponuje się organizacyjne skonsolidowanie jednostek funkcjonujących w obszarze informatycznej obsługi Uczelni w ramach mającego ogólnouczelniany charakter Regionalnego Centrum Informatycznego integrującego infrastrukturę teleinformatyczną, usługi informatyczne i działania edukacyjne.

Zadania te były realizowały częściowo przez inne, istniejące wcześniej jednostki organizacyjne uczelni : Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi , Centrum Informatyczne ( obecnie Dział Informatyzacji Administracji) w obszarze administrowania systemami informatycznymi, Dział Telekomunikacji w zakresie usług teletechnicznych oraz Katedrę UNESCO w zakresie edukacji multimedialnej i e learningu .

W strukturę Regionalnego Centrum Informatycznego włączone zostaną Dział Informatyzacji Administracji, Dział Telekomunikacji, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN - jednostki organizacyjne zajmujące się zarządzaniem infrastrukturą teleinformatyczną, systemami i aplikacjami komputerowymi.

Utworzone zostaną Ośrodek Edukacji Informatycznej oraz Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych – nowe jednostki zajmujące się edukacją informatyczną , multimedialną i e-learningiem oraz badaniami i udostępnianiem mocy obliczeniowych .

Struktura organizacyjna RCI

1.      Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

a.      Dział Sieci Komputerowych

b.      Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej

2.      Ośrodek Edukacji Informatycznej

3.      Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych

4.      Dział Informatycznej Obsługi Uczelni

Zakresy działania jednostek tworzących RCI

1.     Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Dział Sieci Komputerowych

·        Zarządzanie i eksploatacja zasobami sieci komputerowych : uczelnianej, miejskiej OLMAN oraz regionalnym węzłem krajowej sieci Pionier

·        serwery usług sieciowych ( w tym serwery poczty i WWW uczelni )

·        prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego i uczelnianego help-desku

Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej

·        budowa, remonty, eksploatacja infrastruktury kablowej sieci teleinformatycznych

·        zarządzanie usługami teletechnicznymi ( centrale telefoniczne, obsługa abonentów )

·        prowadzenie dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej Uczelni

·        paszportyzacja sieci teleinformatycznych

2.     Ośrodek Edukacji Informatycznej

·        wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie

multimedialne , elearningowe

·        centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu

·        centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę

·        centrum informatycznego kształcenia pracowników Uniwersytetu

3.      Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych Naukowych

Gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów w postaci klastra obliczeniowego, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych.

 

·         (Udział w programie Platon 1 w ramach konsorcjum Pionier) W ośrodkach MAN umieszczone zostają węzły obliczeniowo-usługowe przystosowane do uruchamiania aplikacji interaktywnych z interfejsem graficznym z możliwością zestawiania na żądanie maszyn wirtualnych oraz pracy w środowisku Microsoft oraz Linux . Klastry lokalne są połączone siecią PIONIER. Możliwa będzie zdalna praca z aplikacjami interakcyjnymi w środowisku Microsoft Windows (np. Matlab, narzędzia graficzne AutoCad, Corel )

·        (Realizacja zadań w ramach w programu operacyjnego Polska Wschodnia)podstawowe zadania - udostępnianie mocy obliczeniowych na potrzeby całego środowiska naukowego , drugie zadanie -pełnienie roli centrum komputerowego e-medycyny regionu Warmii i Mazur. Stworzenie infrastruktury informatycznej dla telemedycyny, inżynierii biomedycznej, bioinformatyki, informatyki medycznej. Serwery baz danych i systemy pamięci masowych .

4.     Dział Informatycznej Obsługi Uczelni

·         planowanie komputeryzacji i informatyzacji Uczelni.

·         praca nad tworzeniem, wdrożeniami, nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią

·         prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji

·         nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego pod kątem jego ujednolicenia i kompatybilności w skali Uczelni. Udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie kryteriów oceny w trybach przetargowych.

·         przygotowywanie wniosków o środki na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji.

 

 

1  Platforma Obsługi Nauki PLATON ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”, działanie 2.3 „Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki”. Usługi realizowane w ramach projektu PLATON :usługa wideokonferencji, usługa eduroam, usługa obliczeń kampusowych, usługa powszechnej archiwizacji, usługa Interaktywnej telewizji HD

 

 


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 10:40
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:40
Liczba wyświetleń:
4791
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument