Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki

Zarządzenie Nr 41/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz. U. nr 21, poz. 126), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych i promotorskich, zwanych dalej projektami, finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz. U. nr 21, poz. 126).

 

§ 2

1.      Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, w której projekt jest realizowany, zwany dalej kierownikiem jednostki, na wniosek kierownika projektu, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia, może dokonać zmiany warunków realizacji projektu.

2.      Zmiana warunków realizacji projektu może dotyczyć:

1)     terminu realizacji projektu,

2)     rodzaju zakupu aparatury.

3.      Dopuszcza się zmianę kierownika projektu promotorskiego, z wyłączeniem przypadku, gdy kierownikiem projektu jest doktorant.

4.      Zmiany warunków realizacji projektu zatwierdza właściwy Prorektor.

 

§ 3

Wniosek dotyczący zmiany terminu realizacji projektu należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed datą zakończenia projektu, określoną w umowie o realizację projektu.

 

§ 4

Zmiany warunków realizacji projektu muszą być uwzględnione w składanym do właściwego ministra najbliższym raporcie rocznym oraz raporcie końcowym.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do projektów, których umowy zostały podpisane po dniu 22 lutego 2008 r. 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2008 Rektora UWM

z dnia 30 października 2008 roku

 

 

WNIOSEK Nr ..................

 

 

Do umowy Nr ……………........ z dnia ...................................

 

o realizację projektu badawczego własnego/habilitacyjnego/promotorskiego* pt.

………………………………………...............................................................................

nr rej. MNiSW -  ………………………………………………………………….

nr rej UWM  -    ………………………………………………………….…......

Wnoszę o zmianę:

 

1.     terminu realizacji projektu polegającą na **:

zastąpieniu załącznika Nr 1 do umowy o realizację projektu załącznikiem Nr 1a.

termin zakończenia realizacji projektu: pierwotny …………………………………….…..…

                                                           nowy ………..………….……………................

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie)

2.     wykazu aparatury, polegającą na:

a.     dodaniu pozycji *:…………………………………………….………………………….……..…..

b.     zmianie pozycji *: …………………………………………………………………………….….….

…………………………………………………………………………………………………………………….…………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie)

3.     kierownika projektu promotorskiego:

Imię i nazwisko kierownika: pierwotnie ………………………………………………..…………….….

                                          nowy…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnienie)

 

 

 

 

 

Kierownik projektu                        Kwestor                        Prorektor

 

 

...............................                 .................................          ……………………………...

Data i podpis                            pieczęć i podpis                 pieczęć i podpis

 

*  niepotrzebne skreślić

** w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres realizacji  może być przedłużony:

  • własny - do 5 lat
  • habilitacyjny – do 3 lat
  • promotorski – do 4 lat

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 07:47
Data aktualizacji:
12.11.2008 08:27
Liczba wyświetleń:
2614
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
załącznik do Zarządzenia zmiany w projektach30.5 KB