Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

Zarządzenie Nr 40/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 października 2008 roku

 

w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. Zm.), Uchwały Nr 52 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 24 października 2008 roku oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Działające w Uniwersytecie jednostki organizacyjne administracji Uczelni nazwie Dział Informatyzacji Administracji, Dział Telekomunikacji, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN włącza się do Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej RCI.
 2. Zmienia się nazwy włączonych w strukturę RCI jednostek: Dział Informatyzacji Administracji na Dział Informatycznej Obsługi Uczelni, Dział Telekomunikacji na Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej.
 3. W RCI tworzy się jednostki organizacyjne pod nazwą Ośrodek Edukacji Informatycznej oraz Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych.
 4. RCI przejmuje kadrę, pomieszczenia, środki trwałe i sprzęt jednostek wymienionych w ust. 1.
 5. Główna siedziba RCI zlokalizowana jest przy ulicy Michała Oczapowskiego 2.

 

§ 2

Zasady funkcjonowania RCI określa Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2008

z dnia 28 października 2008 r.

 

R E G U L A M I N

Regionalnego Centrum Informatycznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Głównymi celami działania RCI są:

 1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;
 2. planowanie rozwoju i zarządzanie  infrastrukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną Uczelni służącą wspieraniu działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uniwersytetu;
 3. zarządzanie zasobami Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN zgodnie z postanowieniami Porozumienia z 1997 roku o utworzeniu Miejskiej Sieci Komputerowej MAN oraz regulaminem sieci;
 4. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;
 6. prowadzenie wdrożeń centralnych systemów informatycznych Uniwersytetu i obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią;
 7. organizowanie centralnych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 8. współtworzenie, wdrażanie i kontrola realizacji polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, legalności użytkowanego oprogramowania;
 9. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologiczny stosowanych technik informatycznych;
 10. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

§ 2

Jednostkami organizacyjnymi RCI są:

 1. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN;
  1. Dział Sieci Komputerowych,
  2. Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej;
 2. Ośrodek Edukacji Informatycznej;
 3. Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych;
 4. Dział Informatycznej Obsługi Uczelni.

 

§ 3

Zadania jednostek organizacyjnych RCI:

 1. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN:

a)     Dział Sieci Komputerowych:

a)     zarządzanie i eksploatacja zasobami sieci komputerowych: uczelnianej, miejskiej OLMAN oraz regionalnym węzłem krajowej sieci Pionier zgodnie z regulaminami tych sieci,

b)     zarządzanie serwerami usług sieciowych,

c)      opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

d)     prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego i uczelnianego helpdesku;

b)     Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej:

a)     budowa, remonty, eksploatacja infrastruktury kablowej sieci teleinformatycznych,

b)     zarządzanie usługami teletechnicznymi (centrale telefoniczne, obsługa Abonentów),

c)      prowadzenie dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej Uczelni,

d)     paszportyzacja sieci teleinformatycznych;

 1. Ośrodek Edukacji Informatycznej:

a)     wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,

b)     pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu;

 1. Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych:

a)     gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastra obliczeniowego, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych;

 1. Dział Informatycznej Obsługi Uczelni:

a)     planowanie komputeryzacji i informatyzacji Uczelni,

b)     praca nad tworzeniem, wdrożeniami, nadzór i eksploatacja ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią,

c)      prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

d)     nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego pod kątem jego ujednolicenia i kompatybilności w skali Uczelni. Udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie kryteriów oceny w trybach przetargowych,

e)     kontrola legalności oprogramowania,

f)      przygotowywanie wniosków o środki na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji.

 

§ 4

 1. RCI kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora.
 2. Dyrektor RCI jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników RCI i podlega Rektorowi.
 3. Dyrektor RCI w szczególności:

1)     opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności RCI i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę RCI,

2)     organizuje i kieruje działalnością RCI w ramach zatwierdzonych planów i po-siadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,

3)     odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi RCI środkami i majątkiem,

4)     odpowiada za politykę kadrową realizowaną w RCI,

5)     określa zakres czynności pracowników RCI, przedstawia Rektorowi wnioski pracowników w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania i nagradzania,

 1. Rektor na wniosek dyrektora RCI może powołać zastępców dyrektora RCI.
 2. Kierowników jednostek organizacyjnych RCI powołuje Rektor na wniosek dyrektora RCI
 3. Dyrektor RCI ustala składy osobowe poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz przydziela im pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

 

§ 5

 1. W RCI działa Rada RCI.
 2. W skład Rady RCI wchodzą:

a)     dyrektor, jego zastępcy i kierownicy działów,

b)     pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnieni w Centrum,

c)      powołani przez Rektora przedstawiciele Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

d)     Przewodniczący Rady Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.

 1. Kadencja Rady RCI jest zgodna jest z kadencją organów kolegialnych uczelni.
 2. Do kompetencji Rady RCI należy:

a)     opiniowanie  programów i planów działalności  i sprawozdań RCI,

b)     opiniowanie podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych,

c)      opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora z działalności Centrum,

d)     opiniowanie zmian na stanowiskach Dyrektorów jednostek RCI i zastępców Dyrektora RCI,

e)     opiniowanie projektów strategicznych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych RCI,

f)      opiniowanie projektów zmian organizacyjnych w RCI (tworzenie, przekształca-nie i znoszenie jednostek).

 1. Rada RCI wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Zwyczajne posiedzenia Rady RCI odbywają się nie rzadziej, niż co pół roku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, przewodniczącego Rady lub Dyrektora.

 

§ 6

 1. Pracownikami RCI są informatycy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni i pracownicy administracji.
 2. Pracowników RCI zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora RCI po zasięgnięciu opinii Rady RCI.

 

§ 7

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych RCI podlegają Dyrektorowi RCI lub jego zastępcom i przed nimi odpowiadają za powierzone im zadania.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych RCI działają w oparciu o zakres czynności i kompetencje określone przez Dyrektora RCI, a w szczególności:

a)     są odpowiedzialni za funkcjonowanie jednostki,

b)     są zobowiązani do tworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,

c)      współdziałają z kierownikami innych jednostek organizacyjnych RCI.

 1. Zakresy czynności pozostałych pracowników RCI opracowują kierownicy jednostek organizacyjnych, a zatwierdza Dyrektor RCI.

 

§ 8

Pracownicy RCI zobowiązani są do:

1)     starannego wypełniania zadań związanych z  powierzonym im stanowiskiem,

2)     realizowania zadań usługowych i organizacyjnych RCI,

3)     kształcenia się i doskonalenia zawodowego,

4)     wykazywania dbałości o mienie RCI,

5)     przestrzegania regulaminów wewnętrznych.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 07:40
Data aktualizacji:
12.11.2008 07:40
Liczba wyświetleń:
3285
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument