Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Regulamin
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (CIiTT UWM) działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

CIiTT jest jednostką ogólnouczelnianą.

§ 3

Celem CIiTT jest prowadzenie działań prowadzących do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu (sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania) wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

Zakres działania

§ 4

Zakres działalności CIiTT obejmuje w szczególności:

I)       w zakresie transferu wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej:

 1. poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranicą,
 2. współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi uczelni,
 3. współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego, a także kształcenia ustawicznego,
 4. wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych - współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych,
 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,
 7. organizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań CIiTT,
 8. opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,
 9. działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową skierowaną do pracowników i studentów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (m.in. tworzenia firm typu start-up i spin-off), tworzenia klastrów,
 10. inicjowanie i przygotowanie działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego,
 11. informowanie i pomoc w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców,
 12. pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,
 13. organizację misji zagranicznych, dni współpracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotkań brokerskich,
 14. przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,
 15. utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,
 16. udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,
 17. konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdrażania nowych technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach,
 18. współpracę z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej przedmiotu transferu.

II) w zakresie Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych:

 1. inicjowanie i przygotowywanie projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych, własnych CIiTT oraz zleconych przez władze Uniwersytetu,
 2. pomoc doradcza w przygotowywaniu projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych, opracowywanych przez pozostałe jednostki Uniwersytetu,
 3. pomoc doradcza przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych,
 4. działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych,
 5. prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz umów zawartych na realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych.

Struktura organizacyjna

§ 5 

Pracami CIiTT kieruje Dyrektor.

§ 6 

 1. Dyrektor CIiTT jest powoływany przez Rektora uczelni spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą po zasięgnięciu opinii Senatu na okres 5 lat.
 2. Przepisy Statutu Uniwersytetu odnoszące się do Dyrektora CIiTT stosuje się odpowiednio.

§ 7 

Dyrektora CIiTT może odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorującej podjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorującej, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 8 

Do zakresu obowiązków Dyrektora CIiTT należy w szczególności:

 1. kierowanie pracami CIiTT,
 2. reprezentowanie CIiTT,
 3. składanie sprawozdań ze działalności CIiTT Radzie Nadzorującej oraz właściwemu prorektorowi ds. współpracy z gospodarką uczelni zgodnie z terminami składania sprawozdań rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni,
 4. przygotowanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy CIiTT,
 5. inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez CIiTT.

Rada

§ 9 

Tworzy się Radę Nadzorującą zwaną dalej Radą, która jest organem nadzorczym i opiniodawczo-doradczym.

 § 10 

 1. Radę powołuje Rektor na wniosek właściwego prorektora ds. współpracy z gospodarką.
 2. Kadencja Rady odpowiada kadencji Dyrektora CIiTT.

§ 11 

 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich Uniwersytetu w liczbie od 5 do 8 osób.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym po 1 przedstawicielu uczelnianych związków zawodowych.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym po 1 przedstawicielu samorządu studentów oraz samorządu doktorantów.

§ 12 

Rada wyłania spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę.

§ 13 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie kierunków działalności CIiTT,
 2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności CIiTT,
 3. opiniowanie wniosków personalnych, zwłaszcza dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz nagród,
 4. opiniowanie projektów planowanych do realizacji przez CIiTT,
 5. przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora CIiTT.

§ 14

Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w semestrze.

§ 15

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 2. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego Rady.
 3. W przypadku nieobecności, przewodniczący Rady powierza swoje obowiązki zastępcy.

Zasady działania

§ 16

Środki finansowe na działalność CIiTT pochodzą ze środków Uniwersytetu i środków pozyskanych z zewnątrz, w tym z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego oraz z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności.

§ 17

Wszystkie przychody wymienione w § 16 są przeznaczane na działalność statutową CiiTT.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wytworzył:
mgr inż. Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
04.01.2008 14:45
Data aktualizacji:
20.02.2009 11:23
Liczba wyświetleń:
11471
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument